Amazon Asana, Pranayama, Mudra and Bandha paperbackRs 264.
. .

http://www.amazon.in/Asana-Pranayama-Mud…8186336141
Asana, Pranayama, Mudra and Bandha paperback
by Swami Satyananda Saraswati
Price Rs 264.00 [ 995.00]

You Save: 746.00 (75%)

Rs 280 for a 2013 edition >>>> http://www.amazon.in/Asana-Pranayama-Ban…/094955114
Rs.339 @ flipkart>> http://www.flipkart.com/asana-pranayama-…zyfvj8gze6
Rs.695 @ paytm>> http://paytm.com/shop/p/asana-pranayama…336144_271